L'annuaire complet

Centre douanier Nord Diekirch

Komplett Coordonnéeën

Centre douanier Nord Diekirch
2, rue Clairefontaine
L-9220 DIEKIRCH
Téléphone: 81 70 45-1
Fax: 81 70 45 - 71
Adress fir de Courrier:
B.P. 77
L-9201 Diekirch